Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Uvedené všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) medzi predávajúcim XOLOR, s.r.o., Kpt. Nálepku 424/5, 085 01 Bardejov, IČO: 36692662 (ďalej len „predávajúci“ a kupujúcim, pričom predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho  www.xolor.sk

Identifikácia predávajúceho:

Obchodné meno: XOLOR, s.r.o.

Sídlo: Kpt. Nálepku 424/5, 085 01 Bardejov

IČO: 36692662

DIČ: 2022263848

IČ DPH: SK2022263848

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 17920/P

tel.: 0951 624 097

e-mail.: info@xolor.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov Mieru 6, 080 01 Prešov

Odbor výkonu dozoru

pr@soi.sk

tel.: 051/7721597

fax: 051/7721596

Uzavretie zmluvy / objednávka

Kupujúci realizuje objednávku u predávajúceho pomocou e-shopu www.xolor.sk čím zo strany kupujúceho dochádza k návrhu na uzavretie zmluvy na diaľku s predávajúcim.  Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho.  

Kupujúci realizuje nákup vložením tovaru do elektronického nákupného košíka a následne predkladá návrh na uzavretie kúpnej zmluvy odoslaním vyplneného formulára (objednávky) predávajúcemu na www.xolor.sk. Za platnú sa považuje len objednávka pri ktorej je formulár vyplnený úplne a pravdivo. Ak je objednávka úplná, bude kupujúci informovaný o prijatí objednávky predávajúcim. Doručením potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky kupujúcemu sa považuje zmluva o kúpe tovaru za uzavretú. Po odoslaní objednávky predávajúci preverí dostupnosť objednaného tovaru. V prípade, že objednávka obsahuje tovar, ktorý nie je skladom, alebo jeho dodanie vyžaduje dlhší čas, bude o tejto skutočnosti predávajúci informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so zmenou dodania a predĺžením doby dodania, môže objednávku zrušiť oznámením odoslaným e-mailom predávajúcemu. Kupujúci môže objednávku zrušiť aj bez udania dôvodu v lehote do troch hodín od jej odoslania predávajúcemu. Zrušenie objednávky musí byť doručené predávajúcemu písomne e-mailom.

Predávajúci je oprávnený objednávku neprijať od kupujúceho z dôvodu nedostupnosti tovaru v požadovanom množstve alebo cene uvedenej v e-shope. Predávajúci môže s kupujúcim dohodnúť obdobné plnenie. Predávajúci môže objednávku neprijať aj z dôvodu nesprávneho vyplnenia údajov v objednávke resp. údajov formulára. Informáciu o neprijatí objednávky poskytne predávajúci kupujúcemu e-mailom, telefonicky, poštou alebo iným dostupným spôsobom.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa dostatočne oboznámil s Informáciami o tovare jeho vlastnostiach, použití a ceny. Tieto informácie sú dostupné pri zobrazení jednotlivých položiek tovaru. Všetky obrazové vyhotovenia obalov tovaru sú informačného charakteru.

V objednávke uvedie kupujúci fyzická osoba tieto informácie: meno a priezvisko, adresu doručenia tovaru, názov a označenie tovaru, objem tovaru a odtieň, množstvo, e –mailovú adresu, číslo telefónu, spôsob platby a spôsob doručenia alebo prevzatia tovaru. Právnická osoba uvedie v objednávke: obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH ak bolo pridelené, osobu zodpovednú za objednávku, adresu doručenia tovaru, názov a označenie tovaru, objem tovaru a odtieň, množstvo,

e-mailovú adresu, číslo telefónu, spôsob platby a spôsob doručenia alebo prevzatia tovaru.

Dodacie podmienky

Predávajúci má povinnosť dodať tovar kupujúcemu do štrnástich dni od potvrdenia prijatia objednávky na miesto a spôsobom určeným v objednávke. V prípade úhrady tovaru bezhotovostným prevodom je lehota dodania štrnásť dní od prijatia platby na účet predávajúceho. Kupujúci má povinnosť tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase v súlade s objednávkou, alebo v súlade s dodatočnou dohodou o určení miesta a času prevzatia tovaru. Ak vznikne predpoklad omeškania dodania tovaru, ktoré nie je zavinené predávajúcim, má predávajúci povinnosť informovať kupujúceho o meškaní písomne e-mailom alebo telefonicky a navrhnúť nový termín dodania tovaru. Kupujúci nie je povinný prijať nový termín dodania tovaru a je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s povinnosťou doručiť odstúpenie písomne na e-mail predávajúceho.  

Ak obsahuje objednávka väčšie množstvo kusov tovaru ako je dostupné skladom bude kupujúci informovaný e-mailom o dostupnosti tovaru a na základe tejto informácie rozhodne o čiastočnom dodaní tovaru, ktorý je skladom, alebo o kompletnom dodaní v čase dostupnosti daného tovaru.

Kupujúci môže prevziať objednaný tovar v prevádzke predávajúceho formou osobného odberu. Pri forme osobného odberu bude kupujúci informovaný o pripravenosti tovaru na prevzatie telefonicky alebo písomne e-mailom. Pripravený tovar prevezme kupujúci v prevádzke predávajúceho na adrese Kpt. Nálepku 5, 085 01 Bardejov v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase 8:00 – 12:00 hod a od 13:00 – 16:30 hod. Kupujúci má možnosť prevziať tovar aj v inom čase po dohode s predávajúcim. Lehota na prevzatie objednávky kupujúcim je 14 dní. Po jej uplynutí je objednávka zrušená.

Kupujúci môže v objednávke zadať požiadavku na doručenie tovaru na určenú adresu. V tomto prípade bude kupujúcemu tovar doručený prepravcom za poplatok:

  • zásielka s hmotnosťou do 15 kg ………………………….. 6,50 € s DPH
  • zásielka s hmotnosťou od 15 kg do 25 kg …………….. 9,50 € s DPH

Zásielku nad 25 kg   je možne prevziať formou osobného odberu v prevádzke predávajúceho bez poplatku, alebo dohodnúť individuálne podmienky dodania.

V prípade doručenia objednaného tovaru prepravcom na kupujúcim určenú adresu, kupujúci sa zaväzuje tovar od prepravcu prevziať a potvrdiť jeho prevzatie. Tovar sa považuje za dodaný okamihom odovzdania kupujúcemu, alebo prepravcovi. Za doručený sa považuje aj tovar, ktorý kupujúci odmietol prevziať.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný tovar skontrolovať za prítomnosti prepravcu. Kupujúci je povinný skontrolovať počet balíkov a ich celistvosť. Ak je obal poškodený, alebo nesedí počet dodaných balíkov je kupujúci povinný zapísať tieto nedostatky do dodacieho listu prepravcu a vyhotoviť záznam – reklamáciu. Tento zápis musí potvrdiť aj prepravca a kópiu tohto zápisu uschová kupujúci. Vhodné je vyhotoviť aj fotodokumentáciu poškodenia.

Kúpna cena a platobné podmienky

Ceny jednotlivých tovarových položiek sú uvedené v internetovom obchode s DPH a neobsahujú cenu dopravy.

Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar a cenu dopravy tovaru bezhotovostne na účet predávajúceho, dobierkou pri prevzatí tovaru alebo v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je dňom úhrady deň kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu za tovar predávajúcemu je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený žiadať vrátenie uhradenej časti kúpnej ceny.

Vady tovaru

V prípade zistenia odstrániteľnej vady je kupujúci oprávnený požadovať odstránenie vady riadne, včas a bezodplatne. Predávajúci má povinnosť vadu odstrániť bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže požadovať aj výmenu vadného tovaru, alebo ak je to možné, tak časti vadného tovaru za predpokladu, že predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu daného tovaru. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady tovar vymeniť. V prípade vady tovaru, ktorú nie je možné odstrániť tak aby sa tovar mohol riadne užívať, vzniká kupujúcemu právo na výmenu tovaru, alebo môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade neodstrániteľnej vady, môže byť kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava z ceny.   

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.xolor.sk Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca alebo dodávateľ.

Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí u preberaného tovaru vadu, je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácie“) bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v prevádzke predávajúceho. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na:

vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia

vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa

vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti

vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru

vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru

tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba

vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom

vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel

vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou aplikáciou alebo montážou tovaru

vady na tovare, ktoré vznikli nedodržaním návodu na jeho použitie, vrátane použitia v nevhodných podmienkach alebo nevhodných teplotných a poveternostných podmienkach

Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to osobne, písomne, poštou alebo e-mailom. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci vyplní reklamačný protokol, v ktorom uvedie všetky požadované údaje a odošle ho predávajúcemu prostredníctvom jedného z nasledujúcich kontaktov:

e-mail: info@xolor.sk

poštová adresa: XOLOR, s.r.o., Kpt. Nálepku 5, 085 01 Bardejov

V rámci svojich technických možností je kupujúci oprávnený pripojiť k reklamácii aj fotodokumentáciu vady tovaru.

Kupujúci má nárok uplatniť reklamáciu aj osobne v prevádzke predávajúceho na adrese Kpt. Nálepku 5, 085 01 Bardejov.

Deň uplatnenia reklamácie a splnenie všetkých náležitosti reklamácie určenej v tomto reklamačnom poriadku je zároveň dňom začatia reklamačného konania.

Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú predávajúcim. Kupujúci je povinný zaslať spolu s tovarom aj záručný list, ak bol jeho súčasťou pri dodaní tovaru. V prípade doručovania tovaru na určené miesto kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej kupujúcim, a to e-mailom, alebo v písomnej forme.

Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m  Zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, má predávajúci povinnosť určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada odstránená včas a  riadne odstránená.

Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo poštou a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe (zaslaním na adresu predávajúceho) alebo e-mailom zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu na adrese sídla spoločnosti. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom a neporušenom obale. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu platbu v hodnote ceny tovaru, ktorú od neho prijal. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, akú použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu náklady doručenia. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu pred tým, ako mu je tovar doručený.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji predmetom ktorého je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa – tovar zhotovený osobitne na objednávku – tovar určený pre jedného spotrebiteľa, tovar vyhotovený na objednávku napr. tónovanie farieb. Tento tovar má v popise označenie tovar len na objednávku.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený, a ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia.

Odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru môže predávajúci v prípade keď pri vynaložení všetkého úsilia nedokáže dodať tovar kupujúcemu v lehote (napr. z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru) alebo pri zmenách v cene. Dôvodom odstúpenia predávajúceho od kúpnej zmluvy môže byť aj neprevzatie tovaru zo strany kupujúceho v lehote 14 dní od poskytnutia informácie o možnosti objednaný tovar prevziať. Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu s odôvodnením písomne e-mailom a uhradenú cenu vráti kupujúcemu do 14 dní od odstúpenia.  

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, slovenskej pošte pre doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Predávajúci získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré kupujúci objednaním tovaru od prevádzkovateľa očakáva. Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informovanie o stave objednávky a sprostredkovanie doručenia tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je kupujúci (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje.

Predávajúci prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov. K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby predávajúceho.

Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch.

Ďalšie aktuálne informácie k ustanoveniam GDPR: Ochrana osobných údajov

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15.07.2021.

FORMULÁR:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Predávajúci

XOLOR, s.r.o.

Kpt. Nálepku 424/5

085 01 Bardejov

IČO: 36692662

IČ DPH: SK2022263848

Tel.: 0951 624 097

e-mail: info@xolor.sk

Kupujúci

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo domu:

PSČ a mesto:

Tel.:

e-mail:

Oznamujem Vám, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.

Predmetom zmluvy je:

Číslo objednávky:

Dátum objednávky:

Číslo faktúry:

Dátum prevzatia tovaru:

Zásielka obsahuje:

  • úplne vyplnený formulár (odstúpenie od kúpnej zmluvy)
  • tovar na vrátenie (nepoškodený v originálnom balení)
  • faktúra (originál)
  • ……………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………

Som si vedomý / vedomá, že mám povinnosť tovar doručiť predávajúcemu do 14 dní  od odstúpenia od kúpnej zmluvy a že, nárok na vrátenie peňažnej sumy vzniká po prevzatí tovaru predávajúcim.  

Dátum ……………………                                                        Podpis kupujúceho ……………………………..

Nákupný košík