Zásady ochrany osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Zákon a osobitné právne predpisy sú právnym základom spracúvania osobných údajov.

V tomto texte uvádzame informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo ich spracúvame, aké práva máte  v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, a ďalšie informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je XOLOR, s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 424/5 085 01 Bardejov, IČO: 36692662, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 17920/P.

e-mail adresa info@xolor.sk

Aké osobné údaje spracúvame

Spracúvame len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel uzatvárania kúpnej zmluvy na diaľku a v snahe poskytovať naše služby v súlade s našimi zákonnými povinnosťami.

Spracúvame osobné údaje v tomto rozsahu:

údaje identifikačné meno, priezvisko, obchodné meno, fakturačná adresa, adresa dodania

údaje kontaktné –  telefónne číslo a  e-mail adresa

Údaje o objednávkach – objednávky, ktoré ste nám odoslali a informácie o platbách za dodaný tovar

Informácie o komunikácii – Vaša e-mailová komunikácia

Osobné údaje, ktoré spracúvame automaticky

Pri návšteve webovej stránky www.xolor.sk o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymné, a preto ich nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi – konkrétnej osobe. Ak pristupujete na webovú stránku z mobilného telefónu či obdobného zariadenia, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne). Tieto informácie sú tiež anonymné a nedokážeme ich priradiť ku konkrétnej osobe.

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov bez potreby Vášho súhlasu:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a  predávajúcim, pri využívaní internetového obchodu www.xolor.sk. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie danej kúpnej zmluvy. Cieľom je plnenie predmetu zmluvy a  evidencia zmluvných strán

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov dobrovoľné, ale  nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy a jej následnú realizáciu. Bez týchto údajov by nebolo možné kúpnu zmluvu s Vami uzavrieť.

Spracúvanie údajov pre štatistické potreby

Po realizácii Vašej objednávky a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, môžu byť osobné údaje ďalej spracúvané v anonymnej podobe na štatistické účely.

Spracúvanie údajov pre potreby daňovej a účtovnej evidencie

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané za účelom plnenia daňových a účtovných povinností.

Spracúvanie osobných údajov s Vaším súhlasom:

Spracúvanie pre marketingové potreby

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj pre marketingové potreby, ak je od Vás na tento účel udelený súhlas.

S vaším dobrovoľným súhlasom je možné posielať e-mailom ponuky tovaru a informačné správy.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na info@xolor.sk

Používanie cookies súborov

Súbory cookies používame len s Vašim súhlasom. Ak s použitím cookies nesúhlasíte je potrebné pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíť funkciu súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne.

Ako dlho evidujeme osobné údaje

Súhlas udeľujete prevádzkovateľovi XOLOR, s.r.o. na obdobie trvania kúpnej zmluvy a na ďalších 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď bude Váš súhlas odvolaný.

Po uplynutí uvedeného času budú Vaše osobné údaje vymazané v rozsahu a na účely, pre ktoré nie je potrebný súhlas.

Ako sú osobné údaje získane

Osobné údaje pochádzajú od Vás pri uzatvorení kúpnej zmluvy, v priebehu jej trvania a plnenia. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj udelením súhlasu so zasielaním informácii e-mailom.

Ako odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste poskytli na báze dobrovoľnosti môžete kedykoľvek odvolať.

Na odvolanie súhlasu je potrebné uviesť kto odvolanie podáva s popisom, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje. Odvolanie súhlasu je potrebné doručiť  prevádzkovateľovi XOLOR, s.r.o. e-mailom na daresu info@xolor.sk

Pri spracúvaní osobných údajov máte tieto práva

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú: totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, zdroj spracúvaných osobných údajov, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Právo na prístup k údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Ak spracúvame Vaše neaktuálne či nepresné osobné údaje máte právo požiadať o ich opravu.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
Máme povinnosť Vaše osobné údaje v určitých prípadoch stanovených právnymi predpismi na Váš podnet vymazať. V takomto prípade sme povinní vyhodnotiť, či sú na vymazanie splnené právnymi predpismi vyžadované podmienky, pretože v niektorých prípadoch stanovených právnymi predpismi máme povinnosť Vaše údaje uchovávať a archivovať po zákonom stanovenú dobu, napriek tomu, že by ste požadovali príslušné údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracúvania
Vzniká pri vašej požiadavke spracúvať Vaše osobné údaje výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody.

Právo na prenosnosť údajov
V prípade, že požadujete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, môžete nás požiadať o odovzdanie Vašich údajov v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
V prípade, že ste zistili alebo sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa, prosím, na nás a požiadajte o vysvetlenie resp. odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
S Vašim podnetom či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, tel. 0042123231 3214, web stránka www.dataprotection.gov.sk

Uplatnenie Vašich práv
Vaše práva voči spoločnosti XOLOR, s.r.o. vo veci spracovávania Vašich osobných údajov si môžete voči nám uplatniť na e-mail adrese info@xolor.sk. Vyjadrenie Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti v súvislosti s ochranou osobných údajov. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalších 60 dní, pričom sa zohľadní komplexnosť Vašej žiadosti. O prípadnom predĺžení, s uvedením dôvodov, Vás budeme kontaktovať.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení  účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného podania žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ XOLOR, s.r.o.. Prístup môžu mať aj zamestnanci prevádzkovateľa a zmluvní sprostredkovatelia, hlavne subjekty poskytujúce IT služby, správu e-shopu a vedenie účtovníctva, ktorí sú viazaní dodržiavaním pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane mlčanlivosti tak, aby boli dodržané platné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Nákupný košík